Všeobecné obchodní podmínky Zpracování osobních údajů

 1. Všeobecné podmínky
  1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na poskytnutí a objednávky fotografických služeb u fotografa Pavla Berana (též jako Photo Berry nebo Pavel Beran - Photo Berry), se sídlem Vlčnovská 12, Brno, PSČ 628 00, IČ: 06596363 (dále též jako „zhotovitel“ nebo „fotograf“).
  2. Při uzavírání smlouvy se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a akceptuje je.
  3. Tyto VOP jsou volně dostupné na internetových stránkách zhotovitele.
  4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2018.
 2. Uzavření smlouvy
  1. K objednávce služby mezi objednatelem a zhotovitelem může dojít na základě ústní dohody, telefonické či písemné (i elektronické) objednávky, pomocí kontaktního formuláře na stránkách zhotovitele, jeho profilu na sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem dálkové komunikace.
  2. Smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku potvrzení zadané objednávky zhotovitelem.
  3. Smlouva může být též uzavřena písemnou formou, která může upravit jednotlivé body těchto VOP.
  4. Zákazník svým zájmem o službu souhlasí s autorskýho stylem a podpisem fotografa.
  5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku od zákazníka, zejména takovou, která není úplná, je v rozporu se zákony České Republiky nebo je proti dobrým mravům či přesvědčení zhotovitele.
 3. Předmět plnění smlouvy
  1. Předmětem plnění je poskytnutí fotografických služeb které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce provedené zákazníkem a potvrzené zhotovitelem.
  2. Fotografické služeby jsou poskytovány za účelem vzniku fotografií zákazníka nebo jeho klientů, jejich úpravu a následné poskytnutí těchto fotografií v elektronické podobě zákazníkovi.
  3. Surové fotografie ve formátu RAW nejsou součástí předmětu plnění a zákazníkovi se neposkytují.
 4. Cena a úhrada ceny
  1. Cena za plnění služby je stanovena ceníkem dostupným na internetových stránkách zhotovitele, nebo může být stanovena na základě vzájemné dohody.
  2. Cena zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, pokud si zákazník během plnění smlouvy nevyžádá úpravu smlouvy nebo poskytnutých služeb.
  3. Částku za plnění služby (poníženou o případnou zálohu) zákazník uhradí v hotovosti nebo převodem na účet zhotovitele nejpozději v den předání hotového díla.
  4. Zhotovitel má právo požádat zákazníka o zaslání zálohy až do výše 50 % z dohodnuté ceny ještě před samotnou realizací focení. Neuhrazením zálohy do dohodnutého termínu se smlouva ruší.
  5. Záloha zaplacená zákazníkem se nevrací.
 5. Poukazy
  1. Zakoupit lze libovolný dárkový poukaz (dále jen poukaz) v hodnotě minimálně 500 Kč. Poukaz má své unikátní číslo a je možné jej použít pouze jednou. Poukaz je přenosný.
  2. Poukaz lze uplatnit pro úplnou nebo částečnou úhradu fotografických služeb v rámci jeho planosti. Případné doplatky je možné doplatit standardním způsobem.
  3. Při nevyčerpání celé hodnoty poukazu se rozdíl nevrací. Poukaz nelze vyměnit zpět za peníze nebo jiný poukaz.
  4. Pokud nedojde k vyčerpání poukazu ze zvlášť důvodných okolností (například dlouhodobá nemoc), lze poukaz prodloužit po dohodně s fotografem.
  5. Při realizaci platby pomocí poukazu je nutné poukaz zaslat jako součást objednávky nebo platby v elektronické podobě nebo předložit fyzicky vytištěný.
  6. V případě, že poukaz nemá uvedenu nominální hodnotu, ale je zakoupen pro konkrétní fotografickou službu, považuje se jeho platnost do 20 km od města Brna, pokud není uvedeno na poukazu jinak. V případě delší dojezdové vzdálenosti je nutné dopravu uhradit podle aktuálního ceníku.
 6. Storno objednávky
  1. Pokud se zákazník nedostaví nebo se nemůže dostavit v dohodnutý den na focení a neoznámí-li tuto skutečnost alespoň 7 kalendářních dní před plánovaným focením, má zhotovitel nárok na zaplacení všech svých nákladů, které vydal na přípravu k plnění smlouvy.
  2. Pokud byly v okamžiku uzavření smlouvy známé náklady třetím stranám a tyto náklady byly již zaplaceny (pronájem fotoateliéru, půjčení kostýmů atd.), má zákazník povinnost tyto výdeje uhradit.
  3. V případě, že zhotovitel nemůže ze závažných důvodů (nemoc, zásah cizí moci atd.) naplnit požadovanou službu, je povinnen vrátit do 5 pracovních dnů celou výši zálohy zákazníkovi.
  4. V případě, že během fotografování dojde ke změně podmínek, které mohou ovlinit výsledné focení a které nemůže zhotovitel ovlivnit (například zhoršení počasí, zásah třetí moci a podobně), nepovažuje se toto jako porušení smlouvy ze strany zhotovitele či zákazníka a ani následné storno. Zhotovitel následně se zákazníkem dohodne další kroky (například přesunutí focení, pokud je možné, počkání na zlepšení situace a podobně).
  5. Vzhledem k povaze služby, která je na přání zákazníka, nelze od plnění služby odstoupit po jejím naplnění a realizaci a vyžadovat se vrácení finančních prostředků.
 7. Souhlas s pořízením fotografií
  1. Zákazník uzavřením smlouvy dává zhotoviteli souhlas s pořízením fotografií jeho podoby.
  2. Pokud se fotografování zůčastní více fotografovaných osob, zákazník prohlašuje, že má od všech těchto fotografovaných osob jejich souhlas s pořízením fotografií jejich podoby.
  3. V případě, že se mezi osoby, které jsou foceny vyskytuje osoba, která nesouhlasí s pořízením fotografií své podoby, musí být řádně označena nebo se musí vyskytovat mimo prostor k focení po celou dobu jeho realizace.
 8. Práva a povinnosti zhotovitele
  1. Zhotovitel je povinnen se dostavit na domluvené focení a vyhotovit fotografie podle smlouvy uzavřené se zákazníkem.
  2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit fotografie v kvalitě, která je pro něj obvyklá.
  3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zákazníkovi upravené fotografie v elektronické podobě, kde úpravami se rozumí retuš, barevné a jiné korekce, ořezy a další běžné úpravy s fotografiemi za účelem jejich vylepšení a úpravy. Počet takto upravených fotografií vychází z domluvy nebo z písemné smlouvy a je běžný zvyklostem pro dané focení.
  4. Zhotovitel poskytne zákazníkovi upravené fotografie v elektronické podobě pomocí internetového odkazu na vhodnou souborovou online úschovnu.
 9. Práva a povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je povinnen se dostavit na domluvené focení a nechat zhotovitele vyhotovit domluvené fotografie.
  2. Zákazník je povinnen zajistit součinost všech lidí, kterých se focení může týkat tak, aby byli včas na příslušném místě. Stejně tak odstranit překážky vzniklé z jeho strany nebo třetích stran, které jsou k focení přizvány zákazníkem tak, aby nebránily domluvenému focení.
  3. Zákazník má povinnost používat fotografie tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno fotografa.
  4. Zákazník má povinnost nezveřejňovat náhledové či jinak nehotové fotografie.
 10. Souhlas s užitím fotografií zhotovitelem
  1. Zhotovitel má, na základě uzavřené objednávky, zákazníkům souhlas s užitím fotografií pro vlastní prezentaci zhotovitele.
  2. Zhotovitel si vyhrazuje právo bezplatně použít výběr fotografií pro svou webovou prezentaci (webové stránky zhotovitele, Facebook a Instagram), pro svou tiskovou prezentaci, či pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb.) je udělen na základě souhlasu s těmito VOP.
  3. Zhotovitel se zavazuje používat fotografie zákazníka tak, aby nebylo poškozeno jeho dobré jméno nebo jména osob na pořízených fotografií.
 11. Souhlas s užitím fotografií zákazníkem
  1. Zákazník nabývá práva využívat zhotovitelem upravené fotografie pro svou vlastní prezentaci a to jak tištěnou nebo elektronickou formou. Tato práva nabývá až v okamžiku plného uhrazení ceny služby a dalších nákladů nutných pro realizaci služby zhotovitelem.
  2. Zákazník nemá právo fotografie dále přeprodávat nebo šířit tištěnou formou, za který by inkasoval příjem, v tomto případě musí informovat zhotovitele a vyžádat si jeho souhlas.
  3. Zákazník nemá právo poskytnout fotografie k užití třetím stranám nebo na ně převést vlastnické práva a to ani bezúplatně.
  4. Pokud je na fotografií více osob, které s zhotovitelem přímo smlouvu neuzavírali, i ony mají právo užívat zhotovitelem upravené fotografie pro svou vlastní prezentaci a to jak tištěnou nebo elektronickou formou, pokud se se zákazníkem nedohodnou jinak.
 12. Termíny
  1. Služba je realizována za základě domluvy v daný čas a na daném místě.
  2. Upravené fotografie poskytne fotograf zákazníkovi do jednoho kalendářního měsíce od doby realizace focení, pokud není dohodnuto jinak.
  3. V případě zpoždění má zákazník právo na vrácení části finančních prostředků, které zhotoviteli za realizaci zaplatil.
  4. V případě, že zpoždění je způsobeno zásahem třetí strany nebo vyšší moci, prodlužuje se o tento čas i termín poskytnutí fotografií.
 13. Zálohy fotografií
  1. Zhotovitel si může vyhotovit zálohy upravených fotografií, které pak zpravidla může používat na základě uděleného souhlasu s užitím fotografí pro svou prezentaci.
  2. Zákazník má právo, zvláště v případě, že si fotografie smazal, požádat o tyto zálohy. Přičemž bere na vědomí, že záloha nemusí být kompletní a nemusí být v danou dobu již dostupná.
  3. Zákazník si může vytvoření záloh vyžádat v rámci smlouvy.
 14. Reklamace služeb
  1. Zákazník má právo reklamovat službu, zvláště v případě, že neodpovídala rozsahem, který byl domluvený či specifikovaný ve smlouvě.
  2. Zákazník nemá právo reklamovat barevný vzhled fotografií či jejich úpravu, protože chápe, že barevné a další korekce či úpravy jsou výsledkem autorského stylu a podpisu zhotovitele a zákazník se s tímto stylem mohl seznámit ještě před samotným uzavřením smlouvy na jeho internetových stránkách.
  3. Výrazná odchylka od tohoto viditelného stylu může být předmětem reklamace.
  4. Zákazník chápe, že barevnost fotografií je mimojiné způsobena zobrazovacím zařízením a že na každém monitoru, mobilu, tabletu apod. může stejná fotografie vykazovat jiný barevný a kontrastní vzhled. Pokud by došlo k reklamaci barevnosti fotografií, zhotovitel zajistí výtisk fotografie v profesionálním fotolabu. Tato vytištěná fotografie pak bude sloužit k ověření barevnosti fotografie.
  5. Nespolupráce fotografovaných osob během focení, které ovlivnilo výsledek služby, není důvodem k reklamaci.
  6. V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinnen uhradit veškeré náklady vzniklé tímto sporem.
  7. V případě oprávněné reklamace zhotovitel vrátí část finančních prostředů obdržených zákazníkem nebo zákazníkovi poskytne slevu na příští focení.
 15. TFP
  1. Speciální případ je služba formou TFP (Time For Picture), kde účelem je rozšíření porfolia zákazníka (zpravidla modelky) a zhotovitele, tato služba se řídí speciálními podmínkami, které na přání zhotovitel poskytne. Tyto podmínky upravují zde uvedené VOP.
  2. Tuto službu nelze použít pro realizaci focení komerčního charakteru.

Všeobecné obchodní podmínkyZpracování osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Pavel Beran, Vlčnovská 12, Brno, PSČ 628 00, IČ: 06596363 (dále jen jako „správce“).
  2. Osobními údaji klienta se rozumí jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefoní číslo a adresa bydliště. Kde platí, že ne všechny údaje musí být zpracovány a poskytnuty.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo které získal na základě plnění objednávky a smlouvy pro klienta.
  2. Osobní údaje může správce od klienta získat na základě ústní nebo písemné objednávky služby.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • Plnění smlouvy mezi klientem a správcem
   • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, v případě, že došlo k poskytnutí služby (tj. dokončení objednávky)
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   • Poskytnutí fotografických služeb správcem klientovi
   • Vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze vzájemného smluvního vztahu. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (například adresa v případě odeslání objednaného zboží).
   • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu deseti let, nebo po dobu než je ze strany klienta souhlas se zpracováním údajů odvolán, nejméně však po dobu nutnou k výkonu povinností a práv vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
  2. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže, nebo si vyžádá obnovení souhlasu.
  3. Pokud nedošlo k dokončení objednání služby (tj. potvrzení objednávky), jsou osobní údaje odstraněny do 1 měsíce od doby, kdy klient přestal jevit zájem pokračovat v započaté objednávce služby nebo sám prohlásil, že o dokončení objednávky již nemá zájem.
 5. Příjemci osobních údajů
  1. Osobní údaje, pokud byly předány pomocí standardní emailové komunikace na email info(at)photoberry.cz jsou uloženy na discích zpracovatele www.wedos.cz.
  2. Osobní údaje nejsou předávány za účelem marketingu nebo dalšímu zpracování žádné třetí straně.
 6. Práva klienta
  1. Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo
   • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
   • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
   • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
   • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
   • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zcela v souladu s GDPR.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Zasláním objednávky nebo provedením objednávky ústně klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá a chápe, že bez souhlasu s těmito podmínkami nelze split zákonou povinnost pro dokončení nebo jen započení objednávky služby.
  2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2018.